ການເຂົ້າໜ້າຮ່ອງ - kan khao na hong

Chercher l'or,
Regarder le ciel,
Arracher les nuages,
Plier les ailes,
Couper le vent,
Coller les étoiles.